Všetko pod kontrolou...

Technická správa/ technický Facility Management

S rastúcou komplexnosťou  moderných budov vzrastá aj požiadavka na  profesionálnu technickú údržbu a ich efektívny manažment. V prípade výskytu neočakávaných porúch z dôvodu zanedbania údržby, tie väčšinou vedú k značným obmedzeniam prevádzkového režimu, ale tiež často k nemalým finančným škodám a nespokojnosti zo strany zamestnancov, zamestnávateľov aj zákazníkov.

V rámci technického Facility managementu REIWAG preberá prevádzkovú kontrolu nad technickým vybavením budovy, a preto je schopný minimalizovať frekvenciu chýb prostredníctvom vhodného spravovania a profesionálneho výkonu preventívnej údržby počas celého životného cyklu jednotlivých technologických zariadení, ako aj celej budovy – tým aj znižovať prevádzkové náklady a zabezpečiť udržateľnosť hodnoty nehnuteľnosti pre jej vlastníka.

Technické systémy budov ako vykurovanie, chladenie, ventilácia-vzduchotechnika, elektroinštalácia, sanitárne zariadenia, zariadenia požiarnej ochrany, bezpečnostné a prístupové systémy, technológie garáží, výťahy a pod. sú čoraz komplexnejšie a vyžadujúce profesionálnu starostlivosť kvalifikovanými odborníkmi. V týchto prípadoch Reiwag vykonáva management, koordináciu a dohľad nad výkonom prác špecializovaných subdodávateľov, a preberá zodpovednosť za výkon preventívnych, záručných, pozáručných aj havarijných opráv.

Okrem profesionálneho prevádzkového managementu technickej údržby technológií je Reiwag taktiež tým správnym partnerom pre zlepšenie výkonu počas prevádzky, realizáciu malých prestavieb, a výkon drobných opráv budovy, inštalácií a technológií.

V prípade komplexnejších objektov je vedenie prevádzkovej dokumentácie neefektívne a neprehľadné –v takýchto prípadoch navrhujeme zákazníkom vedenie dokumentácie prostredníctvom špecializovaného CAFM (Computer-aided Facility Management) software, ktorý vďaka vedeniu dokumentácie zabezpečí prehľadný reporting na všetkých úrovniach, a prostredníctvom ďalších modulov ako je helpdesk systém a modul vzdialenej správy umožňuje sledovanie vybavenia požiadaviek, ako aj vzdialený dohľad, monitoring stavu a vzdialenú údržbu zariadení prostredníctvom našich špecialistov.  

V prípade poruchy alebo výpadku sú naši zamestnanci vďaka pohotovostnej službe 24x7 pripravení na servisný zásah kedykoľvek, s cieľom poruchu odstrániť okamžite- pokiaľ to nie je možné, minimalizovať jej dopad alebo zabezpečiť náhradné riešenie. 

Rozsah služieb v oblasti technickej správy:

 • Prevzatie a pasportizácia technológií v rámci objektov
 • Kontrolná činnosť a preventívna údržba technologických zariadení
 • Revízie, odborné technické prehliadky v súlade so zákonnými prepismi
 • Periodické plánovanie výkonov
 • Zabezpečenie záručných a pozáručných opráv technológií
 • Management a dohľad výkonov špecializovaných subdodávateľov
 • Havarijná služba, Helpdesk 24x7
 • Služby v súvislosti s doržiavaním BOZP a PO
 • Flexibilná implementácia CAFM software
 • Spracovanie a vedenie prevádzkovej dokumentácie, pravidelný reporting
 • Optimalizácia prevádzkových nákladov