Otestované a potvrdené!

Certifikáty

• ISO 9001:2015  - Systém manažérstva kvality

Špecifikuje požiadavky pre systém managementu kvality (QM-System) –čím organizácia demonštruje svoju schopnosť dodávať službyv zmysle kvalitatívnych štandardov a požiadaviek zákazníkov, a tým získavať a udržiavať spokojnosť zákazníkov.

Certifikát vo formáte pdf  

Politika kvality a ochrany životného prostredia

• ISO 14001:2015  -  Systém environmentálneho manažmentu

S cieľom aktívne a zodpovedne sa podieľať na ochrane životného prostredia sa naša spoločnosť rozhodla udržiavať vyvážený vzťah medzi ekonomikou a ekológiou. Integrácia systému environmentálneho manažérstva na ISO 14001: 2015 do existujúceho systému riadenia je náš nástroj pre dodržiavanie kontinuálneho udržiavania našej ekologickej rovnováhy.

Certifikát vo formáte pdf

ISO14001:2015 pdf

Politika kvality a ochrany životného prostredia

 

• OHSAS 18001:2007  -  Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Implementáciou systému a pravidiel OHSAS 18001: 2007 -Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci sme sa rozhodli vytvoriť čo možno najlepšie predpoklady pre prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania pre našich zamestnancov.

Certifikát vo formáte pdf