Reiwag: Hidden Champion

Ocenenie rakuskej obchodnej komory

Spolo?nos? REIWAG Facility Services opä? získala ve?mi pekné ocenenie - Dr. Christoph Leitl, prezident Rakúskej obchodnej komory udelil spolo?nosti titul: "Skrytý šampión".

Prínosom pre ekonomiku a dosiahnutie trvalého rastu je za predpokladu, že spolo?nosti zabezpe?ujú kontinuálne vytváranie zisku  a tým zabezpe?ia budovanie a udržanie  cenných pracovných miest.

 

Toto ocenenie pre nás predstavuje ve?kú motiváciu, ale aj záväzok:  aby sme aj na?alej úspešne a s rados?ou pracovali pre našich zákazníkov!